ACQUY HIỆP PHÁT, LTD
717 B Huỳnh Tấn Phát ,Phường Phú Thuận, Q.7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:  +84.8 6298 9746

Điện Thoại Di Động: 0908294268(Mỹ Hạnh)

Fax:  +84.8 6298 9756

Website:http:  //www.AcquyHiepPhat.com

Business Email: qminhstarter@hotmail.com

English Inquiry:  PlanAsiaTrade@gmail.com