SẢN PHẨM/ROCKET
Bình Rocket (Hàn Quốc/S.Korea)
Battery NX1 10-5L
Battery NX120-7
SMF NS40Z
NX100-5L
NX120-7
NX100-S6LS